Ako si vybavím občianstvo?

V prípade, že ste sa rozhodli podnikať na Slovensku a získať i štátne občianstvo na území tejto krajiny, je dôležité mať pripravené viaceré dokumenty, ktoré od vás pracovníci na úrade budú požadovať. Ktoré sú to?

Samozrejme, treba mať pripravené najskôr základné dokumenty, ktoré sú pri predložení žiadosti o udelenie štátneho občianstva nutné. Žiadosť o udelenie štátneho občianstva sa podáva osobne na príslušnom okresnom úrade alebo konzulárnom úrade v zahraničí. Samotná žiadosť musí obsahovať:

 • meno žiadateľa, priezvisko
 • rodné priezvisko
 • rodné číslo, dátum a miesto narodenia
 • adresu trvalého pobytu
 • dôvody žiadosti o udelenie občianstva
 • dátum a podpis žiadateľa

Aby bola žiadosť kompletná, pracovníci úradu môžu od vás vyžadovať i nasledujúce podklady k doplneniu samotnej žiadosti:

 • Stručný životopis žiadateľa o štátne občianstvo
 • Doklad totožnosti, prípadne cestovný pas
 • Rodný list, prípadne potvrdenie o osobných údajoch. Toto potvrdenie vám na žiadosť vydá Migračný úrad
 • Doklad o osobnom stave (sobášny list, rozsudok o rozvode manželstva, úmrtný list manžela/manželky,…)
 • Potvrdenie o pobyte v Slovenskej republike
 • Doklad o bezúhonnosti. Dbajte na to, aby nebol starší ako 6 mesiacov
 • Ďalšie doklady, ktoré nadobudnete na základe žiadosti od jednotlivých úradov ( potvrdenie daňového úradu, colného úradu, obce o úhrade daní a poplatkov, výpis z obchodného alebo živnostenského registra, potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere, kópia pracovnej zmluvy, potvrdenie od zdravotnej poisťovne o úhrade poistného, potvrdenie zamestnávateľa o úhrade dane z príjmov. V prípade, že ste študent je potrebné predložiť i potvrdenie o štúdiu, potvrdenie o poberaní dôchodku, potvrdenie o evidencii žiadateľa o zamestnanie.

Pri doložení potrebných dokumentov je potrebné, aby boli tieto kompletné a úplné. Predídete tak zbytočnému predlžovaniu vybavenia žiadosti o udelenie štátneho občianstva.